AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o. je jednou z vedoucích personálních agentur a na českém trhu pracovních míst působí již od roku 1994.
Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti lidských zdrojů a zprostředkování pracovních nabídek v Čechách i na Moravě.

Projektový manager/ka – Garant/ka - VMR (MMR ČR)

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_214, vrchního ministerského rady – projektového manažera/-ky – garanta/-ky IROP, v oddělení řízení, v odboru řízení operačních programů, v oboru služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
Č.j.: MMR-24282/2018-94

Hlavní oblasti zodpovědnosti

1) garant specifického cíle 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu,
2) koordinace, řízení, kontrola a metodické vedení specifického cíle 2.5 IROP, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti bytových domů prostřednictvím podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
3) koordinace a příprava výzev pro předkládání žádostí o podporu ve specifickém cíli 2.5 IROP,
4) zpracování podkladů pro výroční a monitorovací zprávy programu za specifický cíl 2.5 IROP,
5) komunikace s žadateli, příjemci a subjekty implementační struktury IROP,
6) zpracování podkladů pro výroční a monitorovací zprávy programu IROP,
7) spolupráce na implementaci ostatních specifických cílů IROP.

Nabízíme

1) místem výkonu služby je Praha, pracoviště v centru Prahy
2) služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou
3) předpokládaný nástup na služební místo je 1. červenec 2018, nebo dle dohody
4) služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy
5) 5 týdnů dovolené
6) pružná pracovní doba
7) možnost sjednání Home Office
8) odborné vzdělávání, jazykové kurzy
9) individuální studijní volno
10) služební notebook a mobilní telefon
11) stravenky
12) 5 dní zdravotního volna (Sick Days)

Podmínky přihlášení do výběrového řízení

Předpoklady, požadavky a další informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MMR. Pro přihlášení do výběrového řízení se prosím podívejte na níže uvedený odkaz o vyhlášení výběrového řízení. Pokud splňujete všechny zákonné podmínky, zašlete prosím svou přihlášku se všemi požadovanými dokumenty na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Potřebné informace naleznete v níže uvedeném odkazu.

Odkaz na Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze stránek MMR:

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/pracovni-prilezitosti/Pracovni-prilezitosti/Vrchni-ministersky-rada-projektovy-manazer-ka

Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit tyto materiály:
1) Formulář „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení do výběrového řízení“ – najdete u pozice na stránkách www.mmr.cz
2) Strukturovaný profesní životopis
3) Motivační dopis

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 7. června 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektového manažera/-ky – garanta/-ky IROP, č.j. MMR-24282/2018-94“.

Zasláním CV na tento inzerát se do výběrového řízení nepřihlašujete!

Doplňující informace:

V případě dotazů k výběrovému řízení prosím kontaktujte paní Mahelovou na vanda.mahelova@axial.cz nebo v odpovědi na tuto pozici. Na vyžádání Vám také obratem zašleme na email dokument s „Oznámením o vyhlášení výběrového řízení“.

DĚKUJEME, ŽE JSTE OSLOVIL NAŠI AGENTURU ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. JAKO SPRÁVCI OSOBNÍCH DAT JSME PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNI, VYŽÁDAT SI VÁŠ SOUHLAS K ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT. TENTO SOUHLAS MŮŽETE KDYKOLI ODVOLAT.