AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o. je jednou z vedoucích personálních agentur a na českém trhu pracovních míst působí již od roku 1994.
Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti lidských zdrojů a zprostředkování pracovních nabídek v Čechách i na Moravě.

Ministerský rada–administrátor/ka průřezových modulů- MMR ČR

Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. MMR_813, ministerského rady administrátora/-ky průřezových modulů, v oddělení podpory procesů MS 2014+ a vytěžování dat, v odboru správy monitorovacího systému, v oboru služby 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
Č.j.: MMR-22413/2018-94

Hlavní oblasti zodpovědnosti

1) zabezpečení a koordinace aktivit v rámci provozu a rozvoje monitorovacího systému fondů EU;
2) zodpovědnost za administraci, testování, rozvoj a kontrolu funkčnosti procesů
a technického zpracování funkcionalit MS2014+ - průřezových a podpůrných modulů – Procesu P9 – Informování žadatele/řídícího orgánu, včetně přípravy zadání pro zhotovitele MS2014+;
3) podílení se na administraci, testování rozvoji a kontrole funkčnosti v oblasti indikátorů a v oblasti integrovaných nástrojů v MS2014+, včetně zadání pro zhotovitele;
4) Podílení se na přípravě výstupů z Aplikace MS2014+ a výstupů z datového skladu včetně jeho manažerských nadstaveb;
5) podílení se na administraci, testování rozvoji a kontrole funkčnosti procesu Analýza rizikovosti (část procesu P6);
6) řešení 1. Úrovně SD pro oblast RIM a CRM pro tyto procesy;
7) technická a metodická podpora uživatelů informačního systému MS2014+;
8) lektorsky se podílí na školení k vybraným procesům MS2014+,
9) podílení se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti Národního orgánu pro koordinaci.

Nabízíme

1) místem výkonu služby je Praha, pracoviště v centru Prahy
2) služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou
3) předpokládaný nástup na služební místo je 1. červen 2018, nebo dle dohody
4) služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy
5) 5 týdnů dovolené
6) pružná pracovní doba
7) možnost sjednání Home Office
8) odborné vzdělávání, jazykové kurzy
9) individuální studijní volno
10) stravenky
11) 5 dní zdravotního volna (Sick Days)

Podmínky přihlášení do výběrového řízení

Předpoklady, požadavky a další informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MMR. Pro přihlášení do výběrového řízení se prosím podívejte na níže uvedený odkaz o vyhlášení výběrového řízení. Pokud splňujete všechny zákonné podmínky, zašlete prosím svou přihlášku se všemi požadovanými dokumenty na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Potřebné informace naleznete v níže uvedeném odkazu.

Odkaz na Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze stránek MMR:

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/pracovni-prilezitosti/Pracovni-prilezitosti/MInistersky-rada-administrator-ka-prurezovych-mod

Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit tyto materiály:
1) Formulář „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení do výběrového řízení“ – najdete u pozice na stránkách www.mmr.cz
2) Strukturovaný profesní životopis
3) Motivační dopis

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. května 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena způsobem výše uvedeným.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady administrátora/-ky průřezových modulů, č.j. MMR-22413/2018-94“.

Zasláním CV na tento inzerát se do výběrového řízení nepřihlašujete!

Doplňující informace:

V případě dotazů k výběrovému řízení prosím kontaktujte paní Mahelovou na vanda.mahelova@axial.cz nebo v odpovědi na tuto pozici. Na vyžádání Vám také obratem zašleme na email dokument s „Oznámením o vyhlášení výběrového řízení“.

DĚKUJEME, ŽE JSTE OSLOVIL NAŠI AGENTURU ZA ÚČELEM VYHLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. JAKO SPRÁVCI OSOBNÍCH DAT JSME PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNI, VYŽÁDAT SI VÁŠ SOUHLAS K ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT. TENTO SOUHLAS MŮŽETE KDYKOLI ODVOLAT.